แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา 23
กิจกรรมทาสีทางม้าลายและสีริมฟุตบาทบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอนาคู 32
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการและการแก้ไขปัญหากรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการสังคม" 44
โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ 54
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 53
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 56
กิจกรรมประกาศนโยบายและการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 79
กิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 45
กิจกรรมรณรงค์ อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 53
การแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 77
กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย 97
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ 97
Kick Off ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 202
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ 143
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่่ทายาท นายพิสัย แสงสาร 187
ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 189
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง 175
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "โคก หนอง นา" 209
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 230
ประชุมกรรมการตลาด 237
การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 230
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา "กิจกรรมอบรมทำพรมเช็ดเท้า" 252
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP 255
กิจกรรมการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ 237
การประชุมคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 235
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรค "ลัมปีสกิน" 282
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 290
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 273
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม ของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 305
การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 265
การประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 390
การประเมิน LPA 2563 490
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 386
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 455
กิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ 447
กิจกรรม วันเทศบาล 2562 624
กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 605
กิจกรรมอบรมโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร 889
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 744
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม 2561 663
มหกรรมสร้างสุขภาพ 626
ซ้อมการระงับอัคคีภัย 631
ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน 630
กิจกรรมวันเทศบาล 2561 650
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 595
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา 558
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 695
โครงการศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน 532
กิจกรรมทาสีสัญญาณจราจร 485
จิตอาสาร่วมทาสีสัญญาณจราจร 475
กิจกรรมวันลอยกระทง 593
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 511
กิจกรรมวันปิยมหาราช 525
กิจกรรมปลูกดาวเรือง 525