แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่่ทายาท นายพิสัย แสงสาร 15
ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ 17
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง 31
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "โคก หนอง นา" 55
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 82
ประชุมกรรมการตลาด 80
การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 89
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา "กิจกรรมอบรมทำพรมเช็ดเท้า" 95
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP 95
กิจกรรมการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ 95
การประชุมคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 87
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรค "ลัมปีสกิน" 130
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 156
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 141
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม ของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 173
การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 137
การประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 256
การประเมิน LPA 2563 364
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 260
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 315
กิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ 313
กิจกรรม วันเทศบาล 2562 492
กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 481
กิจกรรมอบรมโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร 766
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 618
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม 2561 555
มหกรรมสร้างสุขภาพ 508
ซ้อมการระงับอัคคีภัย 523
ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน 522
กิจกรรมวันเทศบาล 2561 541
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 484
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา 452
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 582
โครงการศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน 434
กิจกรรมทาสีสัญญาณจราจร 388
จิตอาสาร่วมทาสีสัญญาณจราจร 385
กิจกรรมวันลอยกระทง 468
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 402
กิจกรรมวันปิยมหาราช 419
กิจกรรมปลูกดาวเรือง 429