S  7069717

 

     วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน และรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี นางทักษิณ แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู พนักงานเทศบาลตำบลนาคู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต.นาคู และ อสม. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓