379356

 

     วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา "กิจกรรมอบรมอาชีพทำพรมเช็ดเท้า" ให้แก่ผู้พิการทางสายตาในเขตเทศบาลตำบลนาคู ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓