action tcd2564

 

 

     ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู โดย นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยพนักงาน พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลนาคู ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาคูมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓ เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์