PNG NaKoo

 

 

ตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลนาคู


เป็นรูปวงกลม ภายในมีรูป เครื่องบิน ภูเขา อ่างเก็บน้ำ ทุ่งนา ต้นข้าวโพด 9 ต้น มีความหมายดังนี้


          1. เครื่องบิน หมายถึง เครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ สนามบินเสรีไทย

          2. ภูเขา หมายถึง อำเภอนาคูแยกออกมาจากอำเภอเขาวงซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ

          3. อ่างเก็บน้ำ หมายถึง อ่างเก็บน้ำห้วยมะโนซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร

          4. ทุ่งนา หมายถึง พื้นที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู

          5. ต้นข้าวโพด 9 ต้น หมายถึง พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู และความเจริญก้าวหน้า