20210324 134615

    ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู โดย นายประดิษฐ์  ศรีประไหม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูและนายกเทศมนตรีตำบลนาคู ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓ เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์