S  33210425

 

     วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ได้มอบหมายให้ นางสาวพนมภรณ์ ศรีชะตา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการและการแก้ปัญหากรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสาจิต จันทรศิริ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว