S  34930697

 

     วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดย นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓