414788

 

     วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดกิจกรรม "การผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์" ณ โรงแรมริวปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพที่สุจริตตามความไฝ่ฝัน ได้รับเกียรติจากวิทยากรบริษัทอารมณ์ดี กรุ๊ป มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอนาคูเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน