279419816 5034601796631656 3413293458194445868 n

 

     วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ได้มอบหมายให้ นางสาวอติกานต์ ท้าวสบาย ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอบรมยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับบุคลากรและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สวาขาโต ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๔ บรรยายให้ความรู้และร่วมอภิปราย