วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายประเสริฐ จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อยกย่อง เชิดชู บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เสริมกำลังใจในการปฏิบัตรงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ส่งเสริมสนับสนุนสาธารณกุศล  และปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะอันเป็นคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้องค์กร