ทาสี 20112560 ๑๗๑๑๒๕ 0001

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลนาคูร่วมกับอำเภอนาคู สถานีตำรวจภูธรนาคูและกลุ่มจิตอาสา ทาสีสัญญาณจราจรเกาะกลางถนน,ถนนบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจร  ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจากร้านสุพัฒน์มอเตอร์ สาขานาคู