1626164526016

 

     วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดการประชุมกรรมการตลาด เพื่อพิจารณาเรื่องปัญหาสินค้าตลาดสดแพง พร้อมหาวิธีแก้ปัญหา, พิจารณาเรื่องขอบเขตผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร และพิจารณากำหนดสถานที่ตั้งพระพุทธรูปองค์ดำในสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓