ผาไทย 1

 

     วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดแพรวา ชุดภูไท หรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อสร้างกระแสความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีการแต่งกายทุกวันอังคาร พุธ และศุกร์ ของสัปดาห์