S  23560194

 

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ นางพนิดา  แสงสาร ซึ่งเป็นทายาท นายพิสัย  แสงสาร พนักงานเทศบาลตำบลนาคูผู้ถึงแก่กรรม โดย นางทักษิณ  แจ่มพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู เป็นตัวแทนในการมอบเอกสารแสดงความเสียใจและแคชเชียร์เช็ค ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู