S  4202653

 

     วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อำเภอนาคู ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู และส่วนราชการอำเภอนาคู ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดย นายนฤนาท  เมืองแสน นายอำเภอนาคู เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓