1639706714114

 

     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู ได้เข้าร่วม Kick Off ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู และสถานที่ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภอนาคู โดยมี นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอนาคู หัวหน้าส่วนราชการอำเภอนาคู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาคู สาธารณสุขอำเภอนาคู และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้