274147874 3472095029684520 7133264374719228074 n

 

     วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคู ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามภัยประจำถิ่น การป้องกันและระงับอัคคีภัยการดับเพลิงเบื้องต้น/สัญญาณมือ รวมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการใช้ถังดับเพลิง(ผงเคมีแห้ง) ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย (สถานการณ์จริง) โดยมี นางทักษิณ แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาคู เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู/ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู