97169

 

   เมื่อวันนี้ 13 มิถุนายน 2561 ท่านนายก ประเสริฐ จิตปรีดา นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ ศรีประไหม นายวารินทร์ ท้าวสบาย นายกฤษฎา จิตปรีดา เลฃานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู ได้ออกตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู และได้ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู