20210713 095514

 

     วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาคู โดย นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาคู เข้าร่วมประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ๖ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด, อบต.นาโก, เทศบาลตำบลกุดหว้า, อบต.หนองห้าง, เทศบาลตำบลเหล่้าใหญ่ และเทศบาลตำบลนาคู โดยมีนักวิจัยคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมย่อย ระดับท้องถิ่น เพื่อประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓