349753

 

     วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตอบกระทู้ถามต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการต่างๆซึ่งเป็นภารกิจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งมี นางทักษิณ แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการสภา รองปลัดเทศบาลตำบลนาคู หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกกอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓