ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-06-09-00-48-17/2018-06-09-00-50-40

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-09-27-11-27-30

O3

อำนาจหน้าที่

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-11-09-13-42-43

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/899-2561-2565

O5

ข้อมูลการติดต่อ

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-07-07-14-21-42

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-19-54

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-03-55-58

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php

คำอธิบาย : ระบบสนทนา(chat) จะปรากฏขึ้นที่มุมด้านล่างทางขวามือ

O9

Social Network

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php

คำอธิบาย : ที่หน้าหลักเว็บไซต์เทศบาลจะปรากฎรายงานภาพกิจกรรมผ่านช่องทาง facebook และมีปุ่มลิงค์ไปที่เฟซบุ๊คของเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/900-2020-05-19-10-18

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/899-2561-2565

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/901-2020-05-19-11-10

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/902-2020-05-19-09-10

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-46-22

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-11-09-13-38-45

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-46-22

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-11-09-13-49-56

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-46-22/865-2020-06-09-13-00

O17

E-Service

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php

- url : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScz1qEfMvfLp3IEm8MTiqE-LIzjyPnDSLQb9Yg2tKfbnKnzPA/viewform

คำอธิบาย : ระบบบริการออนไลน์ (E-Service) จะปรากฏขึ้นบนด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์หลัก ซึ่งเป็นการรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-04-43/845-2563

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-10-16-13-35-47/817-2-2563

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-10-16-13-35-47/762-2563-01-07-2222

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-10-16-13-35-47/717-2562-10-24-2222

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-15-54-20/902-2020-05-19-09-10

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

P

 

- url : http://nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/712-2562-10-08-2220

- url : http://nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/812-2563-03-31-2221

- url : http://nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/813-2563-04-01-2220

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/863-2563-06-08-2224

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/855-2563-05-22-2222

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/826-2563-04-14-2223

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/804-2563-05-03-2222

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/782-2563-02-05-2223

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/769-2563-01-15-2230

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/753-2562-12-13-2220

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/748-2562-11-27-2220

คำอธิบาย : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระหว่าง ตุลาคม 2562- พฤษภาคม 2563

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-56-15/780-2563-02-03-2222

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-17-04-00/882-2020-06-17-09-37

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-17-04-00/886-2020-06-17-10-42

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-17-04-00/666-2019-08-19-1

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-17-04-00/886-2020-06-17-10-42

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/903-2020-05-11-12

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php

- url : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2fgQVc40X1xzhBEb7yMaftb5PQ7osfFK-BY7ovbUgjokrQA/viewform

คำอธิบาย : เข้าระบบโดยการ คลิกที่ลิงค์แจ้งเรื่องร้องเรียนที่หน้าหลักเว็บไซต์ ด้านขวามือ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2018-11-08-13-30-10

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/forum/index

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/892-2020-05-25-10-30

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/909-2020-05-19-11-12

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-22-49/893-20-06-17-15-36

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/918-2563-02-04-10-10

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/919-2563-02-04-10-12

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-22-49/893-20-06-17-15-36

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2017-10-08-04-22-49/906-2020-05-05-10-22

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/4

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/898-2020-05-19-10-25

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/897-2020-05-19-10-15

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

มี

ไม่มี

URL

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/904-2020-01-09-14-00

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

P

 

- url : http://www.nakhulocal.go.th/index.php/2019-08-18-16-33-11/905-2020-04-02-15-00