วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เทศบาลตำบลนาคู เป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน”

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการ

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและป้องกันภัยจากยาเสพติด