แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 15
ขอความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค-บริโภค 88
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เทศบาลตำบลนาคู 74
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 95
แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 84
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 90
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 129
ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 129
ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 132
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 145
ปฏิทินการปฎิบัติงาน การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ.2565 231
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 163
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 172
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 170
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 162
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 166
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 223
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 203
การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 174
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 179
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 191
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 208
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 233
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 243
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ (แจ้งการปิดตลาดนัดวันเสาร์และวันอังคารเป็นการชั่วคราว) 241
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ปิดการเรียนการสอน (ชั่วคราวเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 255
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 257
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 2 277
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 1 274
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 280
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) 271
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 266
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 271
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลตำบลนาคู 269
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 281
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูและนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 376
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล 439
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 260
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในการพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 285
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 289
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 398
ภาษีป้าย 340
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 336
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 435
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 173
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 503
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 406
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาคู 612
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 527
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 493
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 645
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู 403
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 155
แยกขยะก่อนทิ้ง 538