แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 6
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 5
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 49
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 73
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 76
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ (แจ้งการปิดตลาดนัดวันเสาร์และวันอังคารเป็นการชั่วคราว) 85
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ปิดการเรียนการสอน (ชั่วคราวเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 97
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 103
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 2 127
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 1 128
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 138
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) 127
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 116
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 117
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลตำบลนาคู 127
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 122
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูและนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 203
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล 268
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 117
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในการพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 154
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 145
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 259
ภาษีป้าย 201
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 198
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 291
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 34
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 347
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 266
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาคู 456
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 358
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 351
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 517
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู 281
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 38
แยกขยะก่อนทิ้ง 415