ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลนาคู

 

                เดิมพื้นที่บ้านนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาจากหน่วย กรป.กลาง กองบัญชาการทหารสูงสุด และเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ทางทหารโดยมีสัญลักษณ์ได้แก่สนามบินเสรีไทยตั้งอยู่ เนื่องจากความเจริญและความหนาแน่นของชุมชนเพิ่มขึ้นทุกปี

เทศบาลตำบลนาคู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาลซึ่งยกฐานะจากสุขาภิบาลนาคู เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีพื้นที่ 7.54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณประมาณ 4,786 ไร่

เทศบาลตำบลนาคู ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 507 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 80 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง น้ำไม่ท่วมขัง       สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 1   ถนนธนะรัชต์ ภายในพื้นที่ หมู่ที่ 9

บ้านสายนาคำ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์