แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2563 5
ปร่ะกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำหรับครุภัณฑ์หมายเลข ๔๗๘-๖๐-๐๐๑๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2563 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 21 ตุลาคม 2563 2
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 14 ตุลาคม 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ 2563 09 ตุลาคม 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 เครื่อง 07 ตุลาคม 2563 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2563 1ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 (43วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ตุลาคม 2563 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ตุลาคม 2563 9
ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายและเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนั้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 02 ตุลาคม 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุดนตรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กันยายน 2563 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร) จำนวน 150 ถังๆละ 1,500 บาท 29 กันยายน 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมบดทับถนนพงษ์พานิชย์ (กส.ถ.25-008)ฯ หมู่ 2,10 ตำบลนาคู 29 กันยายน 2563 10
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ 28 กันยายน 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อายุ 28 กันยายน 2563 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ 24 กันยายน 2563 13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 24 กันยายน 2563 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 23 กันยายน 2563 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลนาคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกายอุปกรณ์เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กันยายน 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 จุด 18 กันยายน 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายอะคริลิคโครงการปรับสภาวแวดล้อมและสิ่งออำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ขนาด 30X60 ซม. จำนวน 1 ป้าย 18 กันยายน 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยโศกตาแกว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร บ้านนาคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคู พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กันยายน 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ 14 กันยายน 2563 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กันยายน 2563 20
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 10 กันยายน 2563 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563 18
ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่ประจำทาง) ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 กันยายน 2563 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กันยายน 2563 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ 09 กันยายน 2563 29
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 08 กันยายน 2563 31
การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 08 กันยายน 2563 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 กันยายน 2563 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ 03 กันยายน 2563 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๕ รายการ 02 กันยายน 2563 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 02 กันยายน 2563 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๓๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 28
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๒๕๓๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 01 กันยายน 2563 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๘๘๔๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขนขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๒๕๓๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 27
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 31 สิงหาคม 2563 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 สิงหาคม 2563 35
โครงการขุดลอกลำห้วยโศกตาแก้ว (ตอนบน) หมู่ที่ ๙ บ้านสายนาคำ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 28 สิงหาคม 2563 29
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยโศกตาแก้วขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรบ้านสายนาคำ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคู พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีการประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 สิงหาคม 2563 33
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง 27 สิงหาคม 2563 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำในเทศบาลตำบลนาคู จำนวน ๑,๓๒๕ เมตรๆละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 สิงหาคม 2563 26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 27 สิงหาคม 2563 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 27 สิงหาคม 2563 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 สิงหาคม 2563 30
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ รองเท้าดับเพลิงในอาคาร (หัวเหล็ก) จำนวน ๕ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 สิงหาคม 2563 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ รหัสครุภัณฑ์ 024-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 สิงหาคม 2563 18
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 11 13 สิงหาคม 2563 19
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 122 คนๆละ20บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2563 41
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1115) จำนวน 3 รายการ 30 กรกฎาคม 2563 25
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ถังขยะยางรถยนต์ชนิดมีฝาปิด พร้อมขาตั้ง จำนวน 200 ชุด) 30 กรกฎาคม 2563 28
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 กรกฎาคม 2563 48
ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาาบริการจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 51
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14 กรกฎาคม 2563 36
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 08 กรกฎาคม 2563 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวน 123 คนๆละ 20 ทบาท จำนวน 19 วัน 02 กรกฎาคม 2563 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่1/2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายนยน 2563 (66วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563 68
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9435 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-63-0006 จำนวน 2 รายการ 29 มิถุนายน 2563 41
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6751 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-53-0002 จำนวน 9 รายการ 26 มิถุนายน 2563 43
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6751 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-53-0002 จำนวน 14 รายการ 26 มิถุนายน 2563 47
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 มิถุนายน 2563 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน-เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ดินนายทองแดง ละราคี ถึง ที่ดินนายแสน รสหอม หมู่ที่ 10 23 มิถุนายน 2563 37
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน-เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่นานายกรุงศรี บุญธรรม หมู่ที่ 2 17 มิถุนายน 2563 40
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังสายนารองสมศักดิ์ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ดินนางนิษฐา กลมโพธิ์ฯ หมู่ที่ 10 17 มิถุนายน 2563 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2563 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2563 67
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บริเวณเลียบคลองชลประทาน ช่วงที่ดินนายประภาส วรรณทอง ถึง ที่ดิน นายบด ศรีหนองแสง หมู่ที่ 6 10 มิถุนายน 2563 57
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ จำนวน 4 เครื่อง 10 มิถุนายน 2563 48
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 7811 จำนวน 10 รายการ 10 มิถุนายน 2563 45
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 08 มิถุนายน 2563 109
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคลองระบายน้ำ คสล. และงานขุดลอกคลองระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองระบายน้ำ ที่นานายจำลอง รังหอม หมู่ที่ 11 04 มิถุนายน 2563 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 122 คนๆละ 20 บาท จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2563 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างบ้านประเทือง อ้วนละมัย หมู่ที่ 1 01 มิถุนายน 2563 52
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานทางไปโรงข้าวเม่า นายบุญโฮม เครือชัย หมู่ที่ 12 01 มิถุนายน 2563 53
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2534 จำนวน 9 รายการ 26 พฤษภาคม 2563 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2563 85
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 22 พฤษภาคม 2563 106
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน 81-2698 จำนวน 1 รายการ 22 พฤษภาคม 2563 54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค.8846 จำนวน 2 รายการ 22 พฤษภาคม 2563 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งอาหารกลางวันช่วงปิดศูนย์ (ชั่วคราวเหตุพิเศษ ครั้งที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2563 90
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 14 พฤษภาคม 2563 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 122 คนๆละ 20 บาท จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2563 113
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนอัครเสนาตลอดสาย เชื่อมถนนชมะนันท์ ช่วงที่พักสายตรวจสถานีตำรวจภูธรนาคู หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 พฤษภาคม 2563 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนเผ่าบุญเสริม เชื่อมถนนธนะรัชต์ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01 พฤษภาคม 2563 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2563 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน,ขยายไหล่ และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล 2 หน้าบ้านนายไป่ เพียรภายลุน ถึง ถนนลูกรังคันอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน หมู่ที่ 7 30 เมษายน 2563 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พานิชย์ตัดถนนบิณฑครุปฑ์ถึงถนนพงษ์พานิชย์ตัดถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 11 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 27 เมษายน 2563 83
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ø 1.00 ม. จำนวน 102 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.40 ม. × 1.57 ม. ลึก 2.00 ม. จำนวน 5 บ่อ พร้อมรื้อท่อระบายน้ำ, บ่อพักและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู 27 เมษายน 2563 77
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง ตอนกลาง บ้านวังเวียง หมู่ที่ 6 24 เมษายน 2563 67
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยมะโน ช่วงที่นานายคำสิงห์ กั้วอำไพ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู 23 เมษายน 2563 67
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 23 เมษายน 2563 64
ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนลูกรังสายนาลุงแคง-บ้านนากระเดา ช่วงที่นานางจิตร นิลนวล หมู่ 2 22 เมษายน 2563 65
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 30 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร บริเวณหน้าฝายน้ำล้น ลำห้วยยาง ตอนบน บ้านสายนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู 20 เมษายน 2563 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ 20 เมษายน 2563 69
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนเผ่าบุญเสริม เชื่อมถนนธนะรัชต์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2563 68
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ บริเวณ คสล.ถนนอัครเสนาตลอดสายฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนเผ่าบุญเสริม ตำบลนาคู 17 เมษายน 2563 58
ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนเผ่าบุญเสริม ตำบลนาคู 17 เมษายน 2563 68
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยโศกตาแกว หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู 17 เมษายน 2563 70
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณดินสายนาลุงแคง-บ้านนากระเดา ช่วงจากที่ดิน นางจิตร นิลนวล ถึง ถนนดินเลียบลำห้วยมะโนฯ ม.2 17 เมษายน 2563 64
ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมบดทับ ถนนอัครเสนา ตำบลนาคู 17 เมษายน 2563 66
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 14 เมษายน 2563 85
ขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงหน้าบ้านนายไป่ เพียรภานลุน ถึงถนนลูกรังคันอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ม.7 14 เมษายน 2563 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 เมษายน 2563 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เมษายน 2563 68
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยมะโน ช่วงที่นานายคำสิงห์ กั้วอำไพ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู 07 เมษายน 2563 71
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยมะโน ช่วงที่นานายคำสิงห์ กั้วอำไพ หมู่ 2 ตำบลนาคู 07 เมษายน 2563 71
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยโศกตาแกว หมู่ 9 ตำบลนาคู 02 เมษายน 2563 67
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 ลำห้วยโศกตาแกว หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 02 เมษายน 2563 76
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 หมู่ 9 ตำบลนาคู 02 เมษายน 2563 77
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 เมษายน 2563 89
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31 มีนาคม 2563 82
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู 31 มีนาคม 2563 68
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0027 จำนวน 1 เครื่อง 12 มีนาคม 2563 102
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 12 มีนาคม 2563 96
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ 12 มีนาคม 2563 104
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด ความยาว 300 เมตร บริเวณรางระบายน้ำ ภายในบ้านวังเวียง หมู่ 6 12 มีนาคม 2563 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0027 จำนวน 1 เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2563 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มีนาคม 2563 101
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05 มีนาคม 2563 111
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน มีนาคม 2563 03 มีนาคม 2563 120
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 03 มีนาคม 2563 103
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon MP 287 (กองคลัง) จำนวน 3 เครื่อง 03 มีนาคม 2563 84
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก BS.R611-215-70-15) สำหรับรถทะเบียน กค 6751 จำนวน 4 เส้น 03 มีนาคม 2563 79
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกรถยนต์) จำนวน 1 ชุด สำหรับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 8846 03 มีนาคม 2563 67
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนดินข้างฝายน้ำล้นห้วยยาง (ตอนกลาง) ช่วงที่นานายศราวุธ วงศ์ลุนลา ถึง ที่นานายประภาส พลนาคู หมู่ที่ 6 03 มีนาคม 2563 87
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างบ้านนายนารี มุ่งสวัสดิ์ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู 03 มีนาคม 2563 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 416-52-0030 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2563 91
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) 20 กุมภาพันธ์ 2563 15
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ข้างที่นานางสินธุ สุลำนาจ ถึง ที่นานางขจรกลิ่น พลนาคู หมู่ 2 14 กุมภาพันธ์ 2563 77
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายโรงกระดาษสา ทต.นาคู ม.11 ถึงบ้านาคลอง ม.7 ฯ 14 กุมภาพันธ์ 2563 91
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังข้างที่นา ด.ต.ประดิษฐ์ ปัตลา ถึง ที่นานางสงวน วรรณทอง หมู่ที่ 6 14 กุมภาพันธ์ 2563 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ช่วงหลังบ้าน อ.นิรมัย สิรินิธิกร ถึง ที่นานายสมพร ศรีสุข หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู 07 กุมภาพันธ์ 2563 98
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขนขยะ ทะเบียน บร 3599 จำนวน 5 รายการ 07 กุมภาพันธ์ 2563 98
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) 07 กุมภาพันธ์ 2563 76
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่การให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปี 2563 จำนวน 1,400 ชุด ๆ ละ 35 บาท 07 กุมภาพันธ์ 2563 86
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2563 111
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563 127
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 31 มกราคม 2563 93
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2534 จำนวน 11 รายการ 31 มกราคม 2563 74
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 31 มกราคม 2563 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษร 739 รหัสครุภัณฑ์ 024-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2563 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา แบบต่อเนื่อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มกราคม 2563 69
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) เทศบาลตำบลนาคู 24 มกราคม 2563 79
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 23 มกราคม 2563 68
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 12 ป้าย 23 มกราคม 2563 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสแบบก้อน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มกราคม 2563 72
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 15 มกราคม 2563 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ สำหรับกองการประปา เทศบาลตำบลนาคู 15 มกราคม 2563 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องเสียงโครงการ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2563 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายโครงการ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2563 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวน 25 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2563 73
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน มกราคม 2563 08 มกราคม 2563 73
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณคันสระเก็บน้ำดิบ กองการประปา เทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 9 08 มกราคม 2563 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มกราคม 2563 80
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังเลียบลำห้วยโศกตาแกว ช่วงข้างที่ดินนายวิเศษ รังกลิ่น หมู่ 9 03 มกราคม 2563 77
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนดินข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2291 ช่วงที่ดิน นายสอม แสงสารฯ หมู่ 1 03 มกราคม 2563 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 27 ธันวาคม 2562 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องเสียงโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 "บานไม่รู้โรยเกมส์" ครั้งที่ 4 27 ธันวาคม 2562 72
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.ข้างอาคารถังน้ำใส กองการประปา เทศบาลตำบลนาคู หมู่ 9 13 ธันวาคม 2562 82
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562 94
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ กองการประปา) จำนวน 1 คัน 11 ธันวาคม 2562 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์ สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 คัน 11 ธันวาคม 2562 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06 ธันวาคม 2562 80
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน 81-1115 , ตค 8846 จำนวน 5 รายการ 06 ธันวาคม 2562 76
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 27 พฤศจิกายน 2562 98
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทาน ช่วงที่นานายกองสี ฤทธิ์ศรีบุญ หมู่ 7 26 พฤศจิกายน 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 26 พฤศจิกายน 2562 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 8846 จำนวน 3 รายการ 26 พฤศจิกายน 2562 76
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน 6 รายการ 26 พฤศจิกายน 2562 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน ช่วงที่นานายโฮม เครือชัย หมู่ที่ 7 22 พฤศจิกายน 2562 84
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 3 เครื่อง 21 พฤศจิกายน 2562 77
ประกาศ รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 21 พฤศจิกายน 2562 79
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.คันสระเก็บน้ำดิบ กองการประปา เทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 9 15 พฤศจิกายน 2562 79
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ 15 พฤศจิกายน 2562 84
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทต.นาคู ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู 13 พฤศจิกายน 2562 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562 80
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2562) 06 พฤศจิกายน 2562 117
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขนขยะ ทะเบียน 81-1116 จำนวน 8 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562 92
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON จำนวน 4 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่และเวทีกลาง ในโครงการประเพณีลอยกระทงนาคูฟื้นฟูสนามบินเสรีไทย ประจำปี 2562 01 พฤศจิกายน 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ 01 พฤศจิกายน 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 30 ตุลาคม 2562 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถทะเบียน นข 3687) 30 ตุลาคม 2562 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสกัดไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ 200-56-0001 จำนวน 4 รายการ 29 ตุลาคม 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สารส้มใสแบบก้อนและคลอรีนแบบผง) 25 ตุลาคม 2562 81
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 25 ตุลาคม 2562 81
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง 24 ตุลาคม 2562 78
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโกยและขนถ่ายขยะลงบ่อฝังกลบขยะ บ่อขยะเทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 6 24 ตุลาคม 2562 82
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 22 ตุลาคม 2562 86
ประกาศ แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ตุลาคม 2562 84
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน ตุลาคม 2562 08 ตุลาคม 2562 81
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 ตุลาคม 2562 110
ประกาศ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08 ตุลาคม 2562 92
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 29 กันยายน 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 29 กันยายน 2562 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 29 กันยายน 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อ คสล. ด้านหลังร้านนาคูพาณิชย์ หมู่ที่10 29 กันยายน 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25 กันยายน 2562 91
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 8846 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 5 รายการ 25 กันยายน 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ 25 กันยายน 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. หลังห้องพักพนักงานเทศบาล หมู่ที่ 9 ตำบลนาคู 25 กันยายน 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันและโล่รางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน จำนวน 7 รายการ 24 กันยายน 2562 95
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 24 กันยายน 2562 95
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 24 กันยายน 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 ก.ก. / ถุง ) 24 กันยายน 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 24 กันยายน 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดรอกรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด ความยาว 2,041 เมตร ภายในเขตเทศบาลตำบลนาคู 16 กันยายน 2562 96
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 16 กันยายน 2562 87
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 6 ครั้ง 11 กันยายน 2562 100
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิก จำนวน 9 ถัง 11 กันยายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่ประจำทาง) 11 กันยายน 2562 87
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างอาคารประปา (หอถังสูง หอที่ 2) เทศบาลตำบลนาคู 11 กันยายน 2562 86
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พานิชย์ ถึง ถนนบิณฑครุปฑ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 11 กันยายน 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี 04 กันยายน 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04 กันยายน 2562 79
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 4) 04 กันยายน 2562 104
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 03 กันยายน 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน กันยายน 2562 03 กันยายน 2562 90
ประกาศ การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู ฯ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 03 กันยายน 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02 กันยายน 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 02 กันยายน 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตข้างตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 7 จุด ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู 10 02 กันยายน 2562 88
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พาณิชย์ ถึง ถนนบินครุปฑ์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 27 สิงหาคม 2562 90
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พานิชย์ ถึง ถนนบิณฑครุปฑ์ ฯ หมู่ที่ 11 27 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเท้า คสล.จากปากทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังเวียง หมู่ที่ 6 ฯ 27 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 27 สิงหาคม 2562 82
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ 27 สิงหาคม 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ 2562 22 สิงหาคม 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 22 สิงหาคม 2562 93
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสแบบก้อน) จำนวน 1,833 กิโลกรัม 21 สิงหาคม 2562 87
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนายดอกดิน สามสี ถึง บ้านนางเหมือน หมู่ที่ 7 20 สิงหาคม 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 7 ครั้ง 19 สิงหาคม 2562 84
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 3) 19 สิงหาคม 2562 92
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา ในโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 20 รายการ 16 สิงหาคม 2562 87
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ 14 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 14 สิงหาคม 2562 83
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 14 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร จากที่นานายหวัง พลนาคู หมู่ 6 14 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบบลนาคู จำนวน 8 รายการ 14 สิงหาคม 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครืื่องเขียนและอุปกรณ์ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 7 รายการ 14 สิงหาคม 2562 81
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลนาคู ประจำปี 2562 14 สิงหาคม 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด 08 สิงหาคม 2562 85
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ 08 สิงหาคม 2562 95
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 08 สิงหาคม 2562 90
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 08 สิงหาคม 2562 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 สิงหาคม 2562 87
ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 02 สิงหาคม 2562 103
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) 02 สิงหาคม 2562 94
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 02 สิงหาคม 2562 88
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 กรกฎาคม 2562 98
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พานิชย์ ถึง ถนนบิณฑครุปฑ์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23 กรกฎาคม 2562 93
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 19 กรกฎาคม 2562 98
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร งานยกร่องพูนดินถนนเพื่อการเกษตร จากที่นานางดาสวรรค์ กั้วอำไพฯ หมูที่2 19 กรกฎาคม 2562 91
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 11 กรกฎาคม 2562 101
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณข้างอาคารทำการ อปพร.เทศบาลตำบลนาคู หมู่ที่ 9 11 กรกฎาคม 2562 94
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากสี่แยกถนนพงษ์พาณิชย์ ถึง ถนนบินครุปฑ์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 08 กรกฎาคม 2562 95
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 กรกฎาคม 2562 95
ร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากแยกถนนพาณิชย์ ถึง ถนนบินครุปฑ์ ถึง ถนนพงษ์พานิชย์ ตัดถนนชมะนันท์ หมู่ 11 03 กรกฎาคม 2562 94
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู 03 กรกฎาคม 2562 95
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 02 กรกฎาคม 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 02 กรกฎาคม 2562 86
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องอ่าานบัตรประชาชน/เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์) จำนวน 9 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 89
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 27 มิถุนายน 2562 94
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 8,500 บาท 27 มิถุนายน 2562 92
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟถนนอลูมิเนียมหลังเต่า HD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท 27 มิถุนายน 2562 95
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเสียงสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 27 มิถุนายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 27 มิถุนายน 2562 94
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครืื่อง 21 มิถุนายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 21 มิถุนายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า) 21 มิถุนายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 8846 จำนวน 5 รายการ 21 มิถุนายน 2562 94
ประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 12 มิถุนายน 2562 104
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ 12 มิถุนายน 2562 115
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 17 รายการ 10 มิถุนายน 2562 115
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 10 มิถุนายน 2562 108
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิถุนายน 2562 103
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) 10 มิถุนายน 2562 105
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน มิถุนายน 2562 05 มิถุนายน 2562 113
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที่ ชนิดกล่อง จำนวน 32 วันฯ 05 มิถุนายน 2562 104
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 05 มิถุนายน 2562 101
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ 29 พฤษภาคม 2562 118
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาาน (เก้าอี้พลาสติก เกรด เอ) จำนวน 100 ตัว 29 พฤษภาคม 2562 108
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืื่น สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-2534 จำนวน 2 รายการ 29 พฤษภาคม 2562 115
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะยางรถยนต์มีฝาปิดพร้อมขาตั้ง จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤษภาคม 2562 118
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคา ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562 119
ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อค่าจัดซื้อ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พฤษภาคม 2562 169
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562 112
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลนาคู 27 พฤษภาคม 2562 144
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562 110
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562 110
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 27 พฤษภาคม 2562 110
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ฯ 27 พฤษภาคม 2562 112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 27 พฤษภาคม 2562 121
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 9 หลัง 21 พฤษภาคม 2562 177
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู (ห้องที่ 11) 21 พฤษภาคม 2562 117
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลองระบายน้ำ บริเวณที่นา นายจำลอง รังหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู 21 พฤษภาคม 2562 110
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07 พฤษภาคม 2562 117
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤษภาคม 2562 111
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 02 พฤษภาคม 2562 112
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 29 เมษายน 2562 181
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลนาคู ช่วงที่ดินนายสวัสดิ์ กุลภู หมู่ที่ 6 26 เมษายน 2562 120
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 112
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี นาคูคัพ ประจำปี 2562 26 เมษายน 2562 114
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีนาคูคัพ ประจำปี 2562 26 เมษายน 2562 111
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากฝายน้ำล้นห้วยยาง หมู่ที่ 9 (บ้านนางนวลศิริ เพียรภายลุน) ฯ 26 เมษายน 2562 111
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 เครื่อง 26 เมษายน 2562 110
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 110
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 25 เมษายน 2562 23
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากฝายน้ำล้นห้วยยางตลอดแนวไปโนนข่า ถึง บ้านบ่อแก้วฯ 23 เมษายน 2562 116
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างเทศบาลตำบลนาคูตลอดแนวไปทางนานายทองมา เวินชุมฯ หมู่ที่ 11 ตำบลนาคู 19 เมษายน 2562 118
ประกาศ ผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวงดนตรีพื้นบ้านในโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 11 เมษายน 2562 127
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 เมษายน 2562 118
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต่อจากโครงการเดิม ถึงที่นานางสินทุ สุลำนาจ 05 เมษายน 2562 129
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน เมษายน 2562 05 เมษายน 2562 137
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดน้ำหนักตัวรถไม่น้อยกว่า 6 ตัน 6 ล้อ 05 เมษายน 2562 684
ร่างประกาศซื้อ และร่างประกาศเอกสาร ประกวดราคาซื้อ ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05 เมษายน 2562 139
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 28 มีนาคม 2562 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุอร่องส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน หลังโรงสูบน้ำดิบ ฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 7 28 มีนาคม 2562 128
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 134
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 Kva พร้อมว่างระบบรื้อถอน ติดตั้งการจำหน่ายภายนอก ภายใน สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู 21 มีนาคม 2562 142
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าต่วน 19 มีนาคม 2562 124
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 มีนาคม 2562 131
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน มีนาคม 2562 06 มีนาคม 2562 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (สำหรับกองการประปา เทศบาลตำบลนาคู) 06 มีนาคม 2562 136
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562 01 มีนาคม 2562 135
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 27 กุมภาพันธ์ 2562 135
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม้เสี่ยงเอดส์ 27 กุมภาพันธ์ 2562 134
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561) 20 กุมภาพันธ์ 2562 26
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 7 สาย 18 กุมภาพันธ์ 2562 132
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (20 กิโลกรัม/ถุง) จำนวน 100 ถุง 18 กุมภาพันธ์ 2562 130
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 กุมภาพันธ์ 2562 146
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 08 กุมภาพันธ์ 2562 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำหรับกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาคู) 07 กุมภาพันธ์ 2562 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 กุมภาพันธ์ 2562 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน กล้องวงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ 454-59-0012 จำนวน 1 รายการ 28 มกราคม 2562 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ ประจำปี 2562 18 มกราคม 2562 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ตามโครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 รายการ 18 มกราคม 2562 140
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 14 มกราคม 2562 144
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดงาานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 14 มกราคม 2562 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 14 มกราคม 2562 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องเสียงในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 14 มกราคม 2562 134
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 14 มกราคม 2562 141
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่การให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาคู จำนวน 1,300 ชุด ๆ ละ 35 บาท 08 มกราคม 2562 137
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08 มกราคม 2562 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะทะเบียน 82-2534 จำนวน 1 รายการ 08 มกราคม 2562 169
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562 08 มกราคม 2562 138
ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 08 มกราคม 2562 138
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2562 08 มกราคม 2562 144
ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 08 มกราคม 2562 126
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายในโครงการการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 04 มกราคม 2562 138
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องนำ้ห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) 04 มกราคม 2562 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือน มกราคม 2562 04 มกราคม 2562 138
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องเสียงในโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 28 ธันวาคม 2561 143
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถทะเบียน 81-1116,ตค.8846) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถทะเบียน 81-1116) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 134
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ 28 ธันวาคม 2561 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ ป้าย 25 ธันวาคม 2561 134
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 25 ธันวาคม 2561 135
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ 25 ธันวาคม 2561 125
ประกาศ รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 ธันวาคม 2561 139
ประกาศ ผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบ Cab จำนวน 1 คัน 20 ธันวาคม 2561 141
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องเล่นซีดี จำนวน 1 รายการ 19 ธันวาคม 2561 139
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านนาคู ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธันวาคม 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 19 ธันวาคม 2561 133
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 13 ธันวาคม 2561 136
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านวังเวียง ภาคเรียยนที่ 2/2561 11 ธันวาคม 2561 132
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ทต.นาคู ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561 134
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล(ห้องนำ้ห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธันวาคม 2561 132
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ทต.นาคู ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04 ธันวาคม 2561 141
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. 04 ธันวาคม 2561 138
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 04 ธันวาคม 2561 142
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (2) 01 ธันวาคม 2561 145
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (2) 01 ธันวาคม 2561 146
ประกาศ ประกวดราคา ซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบขนาด 1 ตัน 01 ธันวาคม 2561 148
ประกาศ ขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 01 ธันวาคม 2561 143
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 01 ธันวาคม 2561 147
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 01 ธันวาคม 2561 140
ประกาศ การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 29 พฤศจิกายน 2561 144
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 พฤศจิกายน 2561 152
ประกาศ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 25 พฤศจิกายน 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ (2) 21 พฤศจิกายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าเครื่องเสียงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ 21 พฤศจิกายน 2561 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ 21 พฤศจิกายน 2561 138
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 15 พฤศจิกายน 2561 137
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 15 พฤศจิกายน 2561 156
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 13 พฤศจิกายน 2561 146
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง Printer 13 พฤศจิกายน 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำห้องส้วม 13 พฤศจิกายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา เสียงตามสาย 13 พฤศจิกายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 08 พฤศจิกายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 08 พฤศจิกายน 2561 141
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) (3) 08 พฤศจิกายน 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) (2) 08 พฤศจิกายน 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร (นม) 08 พฤศจิกายน 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ 06 พฤศจิกายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ 05 พฤศจิกายน 2561 151
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 02 พฤศจิกายน 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า และ วิทยุ 02 พฤศจิกายน 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายกิจกรรม ทำความดีด้วยใจ 25 ตุลาคม 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. 25 ตุลาคม 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกฯ 22 ตุลาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 22 ตุลาคม 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง 22 ตุลาคม 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 19 ตุลาคม 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 19 ตุลาคม 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. 19 ตุลาคม 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. 19 ตุลาคม 2561 146
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12 ตุลาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลาน คสล. 12 ตุลาคม 2561 166
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 ตุลาคม 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู 28 กันยายน 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 28 กันยายน 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 28 กันยายน 2561 161
ประกาศ รายชื่อ ผู้ชนะการประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคูฯ 28 กันยายน 2561 146
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ 28 กันยายน 2561 160
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 28 กันยายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง 28 กันยายน 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยการทำตาข่ายกันนก 28 กันยายน 2561 160
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ 28 กันยายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขนขยะ 28 กันยายน 2561 158
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. 28 กันยายน 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 24 กันยายน 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลฯ 24 กันยายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน บร. 3599) 24 กันยายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน บร. 3599) 24 กันยายน 2561 147
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 21 กันยายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน 21 กันยายน 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. 20 กันยายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ 20 กันยายน 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20 กันยายน 2561 147
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 20 กันยายน 2561 144
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (3) 20 กันยายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนน คสล. (2) 20 กันยายน 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 20 กันยายน 2561 142
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix 17 กันยายน 2561 139
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ 13 กันยายน 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย 13 กันยายน 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 13 กันยายน 2561 150
ประกาศ การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายฯ 13 กันยายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 09 กันยายน 2561 142
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 09 กันยายน 2561 142
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 09 กันยายน 2561 155
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ (4) 05 กันยายน 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ 05 กันยายน 2561 168
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 05 กันยายน 2561 142
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ (3) 05 กันยายน 2561 147
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ (2) 05 กันยายน 2561 160
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ฯ 05 กันยายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนฯ 05 กันยายน 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) (2) 05 กันยายน 2561 143
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 05 กันยายน 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 05 กันยายน 2561 154
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 05 กันยายน 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำฯ 02 กันยายน 2561 158
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ 02 กันยายน 2561 140
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 02 กันยายน 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการพัฒนาคุณธรรมฯ 31 สิงหาคม 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 31 สิงหาคม 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาในโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา 31 สิงหาคม 2561 147
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 4 รายการ 31 สิงหาคม 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ 31 สิงหาคม 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. 31 สิงหาคม 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา หลังคาอาคารสำนักงาน 28 สิงหาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 28 สิงหาคม 2561 144
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 28 สิงหาคม 2561 143
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ 28 สิงหาคม 2561 138
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 28 สิงหาคม 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือ) 24 สิงหาคม 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานฯ 24 สิงหาคม 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 24 สิงหาคม 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย 22 สิงหาคม 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน 2 22 สิงหาคม 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน 22 สิงหาคม 2561 143
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 สิงหาคม 2561 146
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 สิงหาคม 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 20 สิงหาคม 2561 146
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 20 สิงหาคม 2561 137
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเยาชนรุ่นใหม่ 20 สิงหาคม 2561 142
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุดเสื่อมสภาพ 20 สิงหาคม 2561 143
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการสื่อการเรียนการสอน 12 สิงหาคม 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องคอมพิวเตอร์) 09 สิงหาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกายอุปกรณ์ 09 สิงหาคม 2561 148
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 09 สิงหาคม 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 09 สิงหาคม 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฯ 09 สิงหาคม 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 09 สิงหาคม 2561 160
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 09 สิงหาคม 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 09 สิงหาคม 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจัดทำป้ายโครงการ รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 09 สิงหาคม 2561 155
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 166
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านนาคู 06 สิงหาคม 2561 166
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 06 สิงหาคม 2561 165
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 06 สิงหาคม 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 06 สิงหาคม 2561 165
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 06 สิงหาคม 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06 สิงหาคม 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 158
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 03 สิงหาคม 2561 169
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 03 สิงหาคม 2561 177
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27 กรกฎาคม 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน 27 กรกฎาคม 2561 150
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 27 กรกฎาคม 2561 158
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการงานประเพณี 27 กรกฎาคม 2561 147
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการงานประเพณี 27 กรกฎาคม 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 27 กรกฎาคม 2561 151
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้ 27 กรกฎาคม 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 23 กรกฎาคม 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. 2 23 กรกฎาคม 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. 23 กรกฎาคม 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดสติ๊กเกอร์ป้ายบอกทางแยก 23 กรกฎาคม 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอื่น 23 กรกฎาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 23 กรกฎาคม 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แบบ 44-10-04 06 กรกฎาคม 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 06 กรกฎาคม 2561 156
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 06 กรกฎาคม 2561 177
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 05 กรกฎาคม 2561 156
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 05 กรกฎาคม 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 05 กรกฎาคม 2561 175
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนฯ 05 กรกฎาคม 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 05 กรกฎาคม 2561 171
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 05 กรกฎาคม 2561 159
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 05 กรกฎาคม 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ลาน คสล. 05 กรกฎาคม 2561 153
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 05 กรกฎาคม 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ) 05 กรกฎาคม 2561 145
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ 05 กรกฎาคม 2561 149
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 05 กรกฎาคม 2561 172
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 29 มิถุนายน 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 29 มิถุนายน 2561 165
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน 29 มิถุนายน 2561 158
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 26 มิถุนายน 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26 มิถุนายน 2561 164
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัยพ์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์) 26 มิถุนายน 2561 152
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินฯ 26 มิถุนายน 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายฯ 24 มิถุนายน 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22 มิถุนายน 2561 155
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 22 มิถุนายน 2561 164
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ 22 มิถุนายน 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาสตรี 22 มิถุนายน 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน บร.3599 22 มิถุนายน 2561 159
ประกาศ ผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 18 มิถุนายน 2561 230
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน 82-2534 18 มิถุนายน 2561 159
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 18 มิถุนายน 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 14 มิถุนายน 2561 168
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน 14 มิถุนายน 2561 166
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า) 14 มิถุนายน 2561 154
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง 14 มิถุนายน 2561 160
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 14 มิถุนายน 2561 167
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 09 มิถุนายน 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 08 มิถุนายน 2561 169
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน ตค.8846 , นข.3614) 08 มิถุนายน 2561 161
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 08 มิถุนายน 2561 185
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปริ้นเตอร์) 04 มิถุนายน 2561 173
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "นาคูคัฟ" ครั้งที่ 38 02 มิถุนายน 2561 170
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย) โครงการฟุตบอลประเพณี "นาคูคัฟ" ครั้งที่ 38 02 มิถุนายน 2561 168
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี นาคูคัฟ ครั้งที่ 38 02 มิถุนายน 2561 165
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล นาคูคัฟ ครั้งที่ 38 02 มิถุนายน 2561 162
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องกรองน้ำ) 02 มิถุนายน 2561 166
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 02 มิถุนายน 2561 172
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 81-1115 02 มิถุนายน 2561 157
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 02 มิถุนายน 2561 163
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาคู 02 มิถุนายน 2561 161
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน นข. 3687) 26 พฤษภาคม 2561 166
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 26 พฤษภาคม 2561 183
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ของโรงเรียนบ้านวังเวียง 26 พฤษภาคม 2561 168
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 9 รายการ 26 พฤษภาคม 2561 171
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค. 6751 26 พฤษภาคม 2561 171
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 26 พฤษภาคม 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู 26 พฤษภาคม 2561 170
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 26 พฤษภาคม 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน นข. 3687) 26 พฤษภาคม 2561 160
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 26 พฤษภาคม 2561 164
ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง 26 พฤษภาคม 2561 173
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านบันทึกข้อมูล 18 พฤษภาคม 2561 167
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำ ห้องส้วม ตลาดสด เทศบาลตำบลนาคู) 18 พฤษภาคม 2561 165
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีฯ 10 พฤษภาคม 2561 176
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบวงสรวงในโครงการจัดงานประเพณีเจ้าปู่ 10 พฤษภาคม 2561 199
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าการแสดงดนตรีพื้นเมืองฯ 10 พฤษภาคม 2561 173
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2561 173
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 10 พฤษภาคม 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04 พฤษภาคม 2561 192
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 04 พฤษภาคม 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 04 พฤษภาคม 2561 180
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 04 พฤษภาคม 2561 181
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 04 พฤษภาคม 2561 190
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางนอก BS 195-14 LEo 677 02 พฤษภาคม 2561 175
ประกาศ ผลการดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 02 พฤษภาคม 2561 194
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล 01 พฤษภาคม 2561 175
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน 82-2534, บร. 3599) 01 พฤษภาคม 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส) 27 เมษายน 2561 188
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) 27 เมษายน 2561 180
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 27 เมษายน 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ "วันเทศบาล" 27 เมษายน 2561 179
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย 27 เมษายน 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 26 เมษายน 2561 169
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการวันผู้สูงอายุกิจกรรมรดน้ำขอพรและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 25 เมษายน 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์) 25 เมษายน 2561 180
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย โครงการประเพณีสงกรานต์ 25 เมษายน 2561 179
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 25 เมษายน 2561 176
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 21 เมษายน 2561 184
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องเสียงในกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 21 เมษายน 2561 180
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 18 เมษายน 2561 176
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา (ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย) 18 เมษายน 2561 180
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ 16 เมษายน 2561 182
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 เมษายน 2561 177
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร 10 เมษายน 2561 179
ประกาศ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2561 185
ประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 10 เมษายน 2561 192
ประกาศ การเปิดเผย ราคากลาง และ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ) 09 เมษายน 2561 205
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู เดือน เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 202
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน เมษายน 2561 05 เมษายน 2561 200
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารฯ 05 เมษายน 2561 174
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 05 เมษายน 2561 284
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มโครงการเยาชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้เลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 30 มีนาคม 2561 220
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการฯ 30 มีนาคม 2561 199
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม (เต้นท์ผ้าใบ ทรงจั่ว) 23 มีนาคม 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัคซีนควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 23 มีนาคม 2561 212
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 230
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสแตนเลสในโครงการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 10 มีนาคม 2561 229
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ ในโครงการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย 10 มีนาคม 2561 221
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2561 10 มีนาคม 2561 224
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส,คลอรีน) 10 มีนาคม 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีตชนิดมีล้อ) 10 มีนาคม 2561 215
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มีนาคม 2561 10 มีนาคม 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ปิดภาคเรียนที่ 2/2560 10 มีนาคม 2561 225
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมยูเอชที ปิดภาคเรียนที่ 2/2560 10 มีนาคม 2561 202
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รถรับส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน มีนาคม 10 มีนาคม 2561 196
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มีนาคม 10 มีนาคม 2561 209
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 มีนาคม 2561 214
ประกาศ ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 04 มีนาคม 2561 201
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา 24 กุมภาพันธ์ 2561 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา 24 กุมภาพันธ์ 2561 211
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งกีฬาฟุตบอลโกลหนู 21 กุมภาพันธ์ 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู 21 กุมภาพันธ์ 2561 204
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและโล่รางวัลในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู 21 กุมภาพันธ์ 2561 209
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่มในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโกลหนู 18 กุมภาพันธ์ 2561 221
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องเสียงในโครงการแข่งฟุตบอลโกลหนู 18 กุมภาพันธ์ 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 14 กุมภาพันธ์ 2561 221
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน 81-1116) 14 กุมภาพันธ์ 2561 201
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) 14 กุมภาพันธ์ 2561 206
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561 218
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน (รถดับเพลิง ทะเบียน 82-3337 กาฬสินธุ์) 09 กุมภาพันธ์ 2561 269
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาคู 09 กุมภาพันธ์ 2561 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังเวียง 09 กุมภาพันธ์ 2561 219
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 05 กุมภาพันธ์ 2561 222
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดิน จากที่นานางนิษฐา ถึงที่นา นายสมศักดิ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 05 กุมภาพันธ์ 2561 237
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ 05 กุมภาพันธ์ 2561 221
แบบ ปร.6 ศพด. 04 กุมภาพันธ์ 2561 222
ประกาศ แบบ ปร.4 ศพด. 04 กุมภาพันธ์ 2561 223
ประกาศ แบบ ปร. 5 ศพด. 04 กุมภาพันธ์ 2561 217
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) 02 กุมภาพันธ์ 2561 220
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 02 กุมภาพันธ์ 2561 216
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) 02 กุมภาพันธ์ 2561 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ข้างบ้านนายลาน ...) 02 กุมภาพันธ์ 2561 219
ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน) 02 กุมภาพันธ์ 2561 232
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) 02 กุมภาพันธ์ 2561 218
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 02 กุมภาพันธ์ 2561 208
การเปิดเผยราคากลาง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน) 27 มกราคม 2561 226
การเปิดเผยราคากลาง (รางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายลาน รังหอม ถึง ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 27 มกราคม 2561 220
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน กบง.659) 23 มกราคม 2561 201
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 23 มกราคม 2561 219
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร 23 มกราคม 2561 215
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำและฝาปิดบ่อพัก คสล. ในเขตเทศบาลตำบลนาคู 23 มกราคม 2561 222
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ 23 มกราคม 2561 231
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ 21 มกราคม 2561 201
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 17 มกราคม 2561 203
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17 มกราคม 2561 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 17 มกราคม 2561 213
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 17 มกราคม 2561 225
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 12 ป้าย (โครงการบริการประชาชน) 15 มกราคม 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ 15 มกราคม 2561 203
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 15 มกราคม 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการค่าเช่าเครื่องเสียง 15 มกราคม 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 15 มกราคม 2561 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์คอนกรีต ถนนธนะรัชต์ตลอดสาย หมู่ที่ 9 , 10 10 มกราคม 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มในโครงการจัดการขยะต้นทาง 10 มกราคม 2561 205
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารเผยแพร่การให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลนาคู 10 มกราคม 2561 199
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ (พัดลมเพดาน, พัดลมติดข้างฝา) 10 มกราคม 2561 202
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย พระบรมฉายาลักษณ์ 10 มกราคม 2561 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาจเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง โรงเรียนบ้านวังเวียง 08 มกราคม 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม 2561 08 มกราคม 2561 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคู 07 มกราคม 2561 216
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 07 มกราคม 2561 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 07 มกราคม 2561 222
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาคู 07 มกราคม 2561 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าเครื่องเสียง) 07 มกราคม 2561 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ 03 มกราคม 2561 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร 29 ธันวาคม 2560 219
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำห้องส้วมตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) 29 ธันวาคม 2560 206
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ค่าเช่าเครื่องเสียง) 29 ธันวาคม 2560 239
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 29 ธันวาคม 2560 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 29 ธันวาคม 2560 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ 29 ธันวาคม 2560 222
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร 29 ธันวาคม 2560 215
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร 29 ธันวาคม 2560 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนชมะนันท์ตลอดสาย 29 ธันวาคม 2560 203
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใส,คลอรีน) 29 ธันวาคม 2560 214
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (ค่าจัดจ้างเหมาะทำอาหารกลางวัน) โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 29 ธันวาคม 2560 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตร จากที่นา นายวี สอนถึง ถึงที่นา นายหวัง พลนาคู ม.6 25 ธันวาคม 2560 195
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Flash Drive) 22 ธันวาคม 2560 222
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถทะเบียน กค.6751) 22 ธันวาคม 2560 224
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) 21 ธันวาคม 2560 229
ประกาศ หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 21 ธันวาคม 2560 4257
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังข้างที่นา นายแคง สิมสาร หมู่ที่ 2 21 ธันวาคม 2560 232
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 21 ธันวาคม 2560 231
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิดไหล่ ถนนนางพัชรีศิริ นิลคำ ถึงข้างบ้านนายแดง สิมสาร หมู่ที่ 7) 21 ธันวาคม 2560 237
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค. 8846) 21 ธันวาคม 2560 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21 ธันวาคม 2560 233
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18 ธันวาคม 2560 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (แอร์สำนักงาน) 17 ธันวาคม 2560 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 17 ธันวาคม 2560 223
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร บริเวณถนนลูกรัง หลังร้านไอดินปลาเผา 17 ธันวาคม 2560 226
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายอดุลเดช เพียรภูเขา ถึง รร. บ้านนาคู 17 ธันวาคม 2560 211
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังหลังร้านไอดินปลาเผา หมู่ที่ 12) 14 ธันวาคม 2560 394
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ก่อสร้างถนน คสล. ถนนดินสายบ้าน) 14 ธันวาคม 2560 231
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 14 ธันวาคม 2560 227
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถขนขยะ ทะเบียน 81-5523) 14 ธันวาคม 2560 218
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 14 ธันวาคม 2560 216
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ห้องน้ำห้องส้วม ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู) 08 ธันวาคม 2560 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ) 08 ธันวาคม 2560 220
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถบรรทุกน้ำ 81-2698 จำนวน 2 รายการ) 08 ธันวาคม 2560 208
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (82-2534) 08 ธันวาคม 2560 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 08 ธันวาคม 2560 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 08 ธันวาคม 2560 209
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 08 ธันวาคม 2560 213
ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติก ถนน ธนะรัชต์ตลอดสาย หมู่ที่ 9 , 10 08 ธันวาคม 2560 224
ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติก ถนน ชมะนันท์ตลอดสาย หมู่ที่ 11 , 12 08 ธันวาคม 2560 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคู 08 ธันวาคม 2560 204
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาคู 08 ธันวาคม 2560 215
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค. 8846) 08 ธันวาคม 2560 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถขนขยะ ทะเบียน 81-1115) 08 ธันวาคม 2560 209
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง 08 ธันวาคม 2560 209
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถจักรยานยนต์ 08 ธันวาคม 2560 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวังเวียง 08 ธันวาคม 2560 198
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาคู 08 ธันวาคม 2560 200
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก ถนนชมะนันท์ ม.11,12 08 ธันวาคม 2560 219
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2560 209
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 06 ธันวาคม 2560 223
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) 02 ธันวาคม 2560 201
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 02 ธันวาคม 2560 218
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) 02 ธันวาคม 2560 212
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 02 ธันวาคม 2560 211
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม 29 พฤศจิกายน 2560 213
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล 29 พฤศจิกายน 2560 218
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถขนขยะ) 28 พฤศจิกายน 2560 210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 28 พฤศจิกายน 2560 207
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 25 พฤศจิกายน 2560 205
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 25 พฤศจิกายน 2560 215
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 25 พฤศจิกายน 2560 209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา รถ รับ-ส่ง นักเรียน 22 พฤศจิกายน 2560 229
ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 21 พฤศจิกายน 2560 238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังเวียง 21 พฤศจิกายน 2560 214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน 21 พฤศจิกายน 2560 211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาคู 21 พฤศจิกายน 2560 200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) 21 พฤศจิกายน 2560 205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 21 พฤศจิกายน 2560 212
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยานพาหนะ 20 พฤศจิกายน 2560 218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ป้าย 11 พฤศจิกายน 2560 219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (ค่าจัดทำป้าย) 11 พฤศจิกายน 2560 224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (ค่าจ้างเหมาจัดทำกระทงใบตองธรรมชาติ) 08 พฤศจิกายน 2560 228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (ค่าเครื่องดื่ม) 08 พฤศจิกายน 2560 213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (ค่าเช่าเครื่องเสียง) 08 พฤศจิกายน 2560 214
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สารส้มใส จำนวน 3,000 กิโลกรัม) 03 พฤศจิกายน 2560 222
ประกาศแผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2561 27 ตุลาคม 2560 216