แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนชมะนันท์ หมู่ที่ 11 13 สิงหาคม 2563 0
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 07 สิงหาคม 2563 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 122 คนๆละ20บาท จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 สิงหาคม 2563 18
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1115) จำนวน 3 รายการ 30 กรกฎาคม 2563 10
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ถังขยะยางรถยนต์ชนิดมีฝาปิด พร้อมขาตั้ง จำนวน 200 ชุด) 30 กรกฎาคม 2563 10
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 22 กรกฎาคม 2563 27
ประกาศผู้ชนการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาาบริการจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กรกฎาคม 2563 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กรกฎาคม 2563 28
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14 กรกฎาคม 2563 20
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 08 กรกฎาคม 2563 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวน 123 คนๆละ 20 ทบาท จำนวน 19 วัน 02 กรกฎาคม 2563 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมยูเอชที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่1/2563 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายนยน 2563 (66วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กรกฎาคม 2563 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิถุนายน 2563 46
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9435 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-63-0006 จำนวน 2 รายการ 29 มิถุนายน 2563 21
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6751 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-53-0002 จำนวน 9 รายการ 26 มิถุนายน 2563 21
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 6751 ครุภัณฑ์หมายเลข 001-53-0002 จำนวน 14 รายการ 26 มิถุนายน 2563 19
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 มิถุนายน 2563 40
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนลูกรังเลียบคลองชลประทาน-เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ดินนายทองแดง ละราคี ถึง ที่ดินนายแสน รสหอม หมู่ที่ 10 23 มิถุนายน 2563 21
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองชลประทาน-เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่นานายกรุงศรี บุญธรรม หมู่ที่ 2 17 มิถุนายน 2563 22
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนลูกรังสายนารองสมศักดิ์ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ดินนางนิษฐา กลมโพธิ์ฯ หมู่ที่ 10 17 มิถุนายน 2563 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2563 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิถุนายน 2563 50
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง คสล.บริเวณเลียบคลองชลประทาน ช่วงที่ดินนายประภาส วรรณทอง ถึง ที่ดิน นายบด ศรีหนองแสง หมู่ที่ 6 10 มิถุนายน 2563 36
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ จำนวน 4 เครื่อง 10 มิถุนายน 2563 29
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต 7811 จำนวน 10 รายการ 10 มิถุนายน 2563 26
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 08 มิถุนายน 2563 80
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคลองระบายน้ำ คสล. และงานขุดลอกคลองระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองระบายน้ำ ที่นานายจำลอง รังหอม หมู่ที่ 11 04 มิถุนายน 2563 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู ประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 122 คนๆละ 20 บาท จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2563 57