นายประเสริฐ  จิตปรีดา

นายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เบอร์โทรศัพท์ 088-3313525


นายประภาส  วรรณทอง

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เบอร์โทรศัพท์ 089-5716270


นายสมศักดิ์  กลัดกันแสง

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เบอร์โทรศัพท์ 084-7938761


นายกฤษดา  จิตปรีดา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เบอร์โทรศัพท์ 063-0439888

นายสาคร  บุญเชิด

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เบอร์โทรศัพท์ 091-6840233