S  4202653

 

     วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคู ร่วมกับอำเภอนาคู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู และส่วนราชการอำเภอนาคู ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ร่วมประชุม เพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในช่วงสถานการณ์โควิด ประกอบด้วยผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอนาคู และผู้แทนจากส่วนราชการอำเภอนาคู โดย นายนฤนาท  เมืองแสน นายอำเภอนาคู เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓