แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา 85
กิจกรรมทาสีทางม้าลายและสีริมฟุตบาทบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอนาคู 89
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการและการแก้ไขปัญหากรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการสังคม" 108
โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ 127
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 116
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 115
กิจกรรมประกาศนโยบายและการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 140
กิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 103
กิจกรรมรณรงค์ อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 118
การแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 147
กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย 161
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ 169
Kick Off ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 283
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ 207
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่่ทายาท นายพิสัย แสงสาร 244
ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 245
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง 228
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "โคก หนอง นา" 271
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 292
ประชุมกรรมการตลาด 299
การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 288
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา "กิจกรรมอบรมทำพรมเช็ดเท้า" 306
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP 315
กิจกรรมการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ 292
การประชุมคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 293
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรค "ลัมปีสกิน" 342
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 345
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 331
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม ของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 364
การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 319
การประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 450
การประเมิน LPA 2563 549
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 437
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 516
กิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ 509
กิจกรรม วันเทศบาล 2562 674
กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 657
กิจกรรมอบรมโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร 952
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 795
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม 2561 714
มหกรรมสร้างสุขภาพ 688
ซ้อมการระงับอัคคีภัย 685
ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน 685
กิจกรรมวันเทศบาล 2561 702
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 642
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา 607
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 743
โครงการศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน 585
กิจกรรมทาสีสัญญาณจราจร 534
จิตอาสาร่วมทาสีสัญญาณจราจร 524
กิจกรรมวันลอยกระทง 679
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 562
กิจกรรมวันปิยมหาราช 576
กิจกรรมปลูกดาวเรือง 573