แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา 147
กิจกรรมทาสีทางม้าลายและสีริมฟุตบาทบริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอนาคู 154
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการและการแก้ไขปัญหากรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการสังคม" 177
โครงการยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ 201
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 178
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลนาคู ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 180
กิจกรรมประกาศนโยบายและการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 216
กิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 158
กิจกรรมรณรงค์ อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ 185
การแสดงเจตจำนงสุจริตและปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 210
กิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ สวมหมวกนิรภัย 230
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๕ 240
Kick Off ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 351
ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี ๒๕๖๔ 269
สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการฯ จ่ายเงินสงเคราะห์แก่่ทายาท นายพิสัย แสงสาร 303
ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 301
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและคูคลอง 289
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการ "โคก หนอง นา" 339
ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 346
ประชุมกรรมการตลาด 362
การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 351
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการทางสายตา "กิจกรรมอบรมทำพรมเช็ดเท้า" 362
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP 402
กิจกรรมการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ 348
การประชุมคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 354
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดพาหะนำโรค "ลัมปีสกิน" 400
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 405
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 391
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม ของเทศบาลตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 421
การสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 374
การประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 512
การประเมิน LPA 2563 609
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 502
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๓ 574
กิจกรรมพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ 575
กิจกรรม วันเทศบาล 2562 732
กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 713
กิจกรรมอบรมโครงการด้านสุขาภิบาลอาหาร 1016
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช 855
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล 13 ตุลาคม 2561 776
มหกรรมสร้างสุขภาพ 756
ซ้อมการระงับอัคคีภัย 745
ตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน 736
กิจกรรมวันเทศบาล 2561 757
ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 693
กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา 659
ทำบุญตักบาตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 792
โครงการศูนย์ดำรงธรรมพบประชาชน 638
กิจกรรมทาสีสัญญาณจราจร 586
จิตอาสาร่วมทาสีสัญญาณจราจร 576
กิจกรรมวันลอยกระทง 739
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ 616
กิจกรรมวันปิยมหาราช 634
กิจกรรมปลูกดาวเรือง 629