54291

 

     วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพผลิตภันฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP"        ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีการฝึกอบรมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์เปลนอน และกล่องกระดาษทิชชู่จากเศษผ้าให้แก่  ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาคู ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓