แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิถุนายน 2563 74
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 พฤษภาคม 2563 55
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563 43
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 พฤษภาคม 2563 62
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 พฤษภาคม 2563 62
มาตรการป้องกันการรับสินบน 19 พฤษภาคม 2563 44
ประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19 พฤษภาคม 2563 49
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 50
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 60
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 04 กุมภาพันธ์ 2563 54
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 04 กุมภาพันธ์ 2563 48
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 09 มกราคม 2563 58
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 13 พฤศจิกายน 2561 309
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 09 พฤศจิกายน 2561 252
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 223
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 09 พฤศจิกายน 2561 333
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 298