แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2564 39
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 เมษายน 2564 98
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 08 เมษายน 2564 101
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 08 เมษายน 2564 97
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 เมษายน 2564 96
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 08 เมษายน 2564 88
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 99
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 94
มาตรการภายในเทศบาลตำบลนาคู 07 เมษายน 2564 98
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 เมษายน 2564 99
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 228
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 220
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 394
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 09 พฤศจิกายน 2561 520
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 464