แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 17 มิถุนายน 2563 51
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 25 พฤษภาคม 2563 31
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25 พฤษภาคม 2563 20
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 19 พฤษภาคม 2563 38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 พฤษภาคม 2563 36
มาตรการป้องกันการรับสินบน 19 พฤษภาคม 2563 22
ประกาศแสดงเจตจำนงค์สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 19 พฤษภาคม 2563 25
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 29
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 04 กุมภาพันธ์ 2563 30