Attachments:
Download this file (การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลนาคูฯประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลนาคูฯประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]871 kB
Download this file (มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]795 kB
Download this file (มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]1302 kB
Download this file (มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]880 kB
Download this file (มาตรการป้องกันการรับสินบนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]2397 kB
Download this file (มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา.pdf)มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา.pdf[ ]808 kB
Download this file (มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]640 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]981 kB
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]1021 kB
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]1293 kB
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf[ ]1529 kB
Download this file (มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf[ ]562 kB
Download this file (มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔.pdf[ ]692 kB