แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 01 เมษายน 2565 71
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 09 เมษายน 2564 253
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 09 เมษายน 2564 287
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน 09 เมษายน 2564 264
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 09 เมษายน 2564 255
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 09 เมษายน 2564 248
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 07 เมษายน 2564 283
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 05 เมษายน 2564 230
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 2 ประจำปี 2562 19 สิงหาคม 2562 411
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 สิงหาคม 2562 410
งบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2561 20 พฤศจิกายน 2561 543
งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 19 พฤศจิกายน 2561 540