แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 16 กรกฎาคม 2564 54
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 20 เมษายน 2564 119
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 08 เมษายน 2564 128
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 08 เมษายน 2564 123
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 08 เมษายน 2564 124
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 08 เมษายน 2564 116
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 123
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 07 เมษายน 2564 120
มาตรการภายในเทศบาลตำบลนาคู 07 เมษายน 2564 121
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 07 เมษายน 2564 126
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต 19 พฤษภาคม 2563 246
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 02 เมษายน 2563 247
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 09 พฤศจิกายน 2561 420
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 09 พฤศจิกายน 2561 547
ข้อมูลเชิงสถิติผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 08 พฤศจิกายน 2561 494