แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 5
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 25
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 37
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 24
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 57
การประมูลราคาจัดเก็บค่าวางของขายเฉพาะรอบนอกอาคารตลาดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ (เฉพาะวันอังคารและวันเสาร์) 40
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 41
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 75
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 102
การเปิดประมูลให้เช่าอาคารตลาดกลางจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเทศบาลตำบลนาคู 104
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔ (แจ้งการปิดตลาดนัดวันเสาร์และวันอังคารเป็นการชั่วคราว) 108
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ปิดการเรียนการสอน (ชั่วคราวเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาคู 121
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง งดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ 124
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 2 147
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคู เขตเลือกตั้งที่ 1 147
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 157
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) 146
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 138
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2564 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 139
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภเทศบาลตำบลนาคู 146
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 147
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคูและนายกเทศมนตรีตำบลนาคู 232
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งเทศบาล 298
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 138
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในการพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 170
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 164
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 281
ภาษีป้าย 220
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 216
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 315
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) 53
แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 374
ประกาศเทศบาลตำบลนาคู เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 290
การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาคู 482
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 386
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 377
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 535
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาคู 300
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 58
แยกขยะก่อนทิ้ง 436