แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 85
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 20 เมษายน 2564 85
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 09 เมษายน 2564 96
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 09 เมษายน 2564 104
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 08 เมษายน 2564 89
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 08 เมษายน 2564 84
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 08 เมษายน 2564 95
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 08 เมษายน 2564 93
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 08 เมษายน 2564 97
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 25 พฤษภาคม 2563 267
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25 พฤษภาคม 2563 249
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 19 สิงหาคม 2562 367