มหกรรมสรางสขภาพ ๑๘๑๐๒๕ 0011

 

     วันที่ 17 ตุลาคม 2561. เทศบาลตำบลนาคู ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาคู  จัดงานมหกรรมสร้างสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพในหมู่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาคู. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน จากทุกหมู่บ้านและชมรมต่างๆในเขตเทศบาล. กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน. การประกวดส้มตำลีลา. การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ