USER SCOPED TEMP DATA orca-image--134676778

 

     วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นางทักษิณ แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส