111432

 

     วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาคูได้จัดการประชุมคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนาคู ชั้น ๓ โดยมี นายไพบูลย์  สิรินิธิกร ประธานคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางทักษิณ  แจ่มพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาคู คณะผู้บริหาร และคณะสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาคู เพื่อร่วมปรึกษาหารือ  รับฟังข้อคิดเห็น หาแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลนาคูในด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ รวมทั้งพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลนาคูต่อไป