S  8921152 - 980pxl

 

    วันที่ 7-8 เมษายน 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลทั้ง 8 หมู่บ้าน