ขอเชิญชวนบุคคล หรือผู้แทนหน่วยงานที่ได้มารับบริการ ติดต่องาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อคุณภาพการดำเนินงาน เข้าระบบประเมินในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งระบบจะเปิดให้เข้าตอบแบบสอบถาม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


https://itas.nacc.go.th/go/eit/lc33vz

EIT QR